Kapitola: Naši sponzoři


Důležitá zpráva pro dobrodince:
Nové číslo finančního účtu Občanského sdružení Tři habry

Z úsporných důvodů jsme byli nuceni změnit peněžní ústav, který obhospodařuje náš skromný účet, z něhož zvelebujeme poutní místo U tří habrů. U Československé obchodní banky (ČSOB) jsou výhodnější podmínky. Nové číslo našeho účtu od ledna 2010, kam mohou případní dobrodinci, sponzoři, donátoři a další dobré duše poukázat finanční příspěvek, je:

                                                             233984602/0300
Počátkem června 2007 se OS „Tři habry“ obrátilo na veřejnost s prosbou o finanční příspěvek na stavební úpravy poutního místa „U tří habrů“ následujícího znění:

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám sdělit, že dne 27. 3. 2007 Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo pod IČO 285 51 460 nově vzniklé občanské sdružení (OS) „Tři habry“. Jeho posláním je péče o přírodní a kulturní památky v našem regionu. Předsedou sdružení „Tři habry“ je Josef Vlasák, místopředsedou Miloslav Kratochvíl (oba z Vysokého Újezda), jednatelem spolku je Petr Havliš (z Loděnice). Jsme si vědomi, že takový úkol můžeme naplňovat jen s podporou ostatních institucí, organizací a všech občanů, kteří mají na zachování krás zdejší krajiny stejný zájem jako naše OS.
O existenci našeho sdružení jsme informovali příslušné úřady, jako je Obecní úřad ve Vysokém Újezdě a Městský úřad v Berouně, a setkali jsme se s pochopením a psychickou podporou. To je velmi povzbuzující, ale k realizaci našich cílů to nestačí. V současné době se aktivita OS „Tři habry“ soustřeďuje na stavební úpravy poutního místa se studánkou a kapličkou „U tří habrů“, které se nachází na okraji lesa západně od Vysokého Újezda, má staletou tradici, v druhé polovině minulého století bylo zdevastováno a v loňském roce bylo postiženo výstavbou nového vodovodu z Loděnice. Firma Skanska, která kladla tento vodovod, již svoje závazky splnila a uvedla místo „U tří habrů“ do původního stavu z r. 2006.
Naše OS má za cíl upravit poutní místo „U tří habrů“ do stavu, v jakém bylo v dobách jeho rozkvětu, tj. do roku 1950, kdy tu vedle studánky stála kaplička a stoly s lavicemi pro turisty. Takové stavební úpravy ovšem vyžadují velké finanční náklady, a proto se na Vás obracíme jako na spřízněné duše, které by mohly naše snažení jako donátor a sponzor finančně podpořit.
Váš dobrý skutek bude prezentován na webových stránkách našeho OS (www.trihabry.sweb.cz) a na kapličce bude umístěna deska se jmény všech donátorů a sponzorů, kteří se zasloužili o její rekonstrukci.
Děkujeme Vám za pochopení a za Vaši případnou spoluúčast na našem projektu. Číslo účtu našeho občanského sdružení „Tři habry“ u Československé obchodní banky je 233984602/0300 (změněno od r. 2010, pozn. red.)
Jsme přesvědčeni, že i Vy oceníte při svých vycházkách krásné prostředí u studánky a kapličky „U tří habrů".

S pozdravem                                      

Josef Vlasák, předseda OS „Tři habry“


Poděkování našim sponzorům:


 • Během dubna a května 2007 vytvořil akademický architekt Vlastibor Klimeš (ateliér KAPS, Praha) architektonický návrh zrestaurované kapličky sv. Antonína „U tří habrů“. Ten věnoval jako dar našemu občanskému sdružení. Děkujeme a obrázek nové kapličky si můžete prohlédnout v kapitole „Kaplička“.

 • Obecní úřad ve Vysokém Újezdě koncem června 2007 rozhodl, že zaplatí ze svého rozpočtu chemický rozbor vody ve studánce „U tří habrů“, abychom si byli jisti, že je zdejší voda nezávadná, jaké má složení, a že je skutečně lásce prospěšná. Děkujeme a podrobné výsledky si můžete prohlédnout v kapitole „Studánka". • Firma Skanska poté, co uvedla poutní místo „U tří habrů" do původního, ba vylepšeného stavu z roku 2006, nám nadále v rámci možností pomáhá svými strojními a pracovními kapacitami. • Firma Stanislava Mayerová - Kovo SDS se sídlem v Kuchaři věnovala v červnu 2007 na stavební úpravy a rekonstrukci kapličky „U tří habrů“ částku 10 000 Kč. Děkujeme.

 • 21. června 2007: Paní Marta Jelínková, nejstarší rodačka z Vysokého Újezda, věnovala na úpravy poutního místa „U tří habrů“ 100 Kč. Děkujeme. V kapitole „Beletrie“ je možno si přečíst její básně, věnované našemu kraji.

 • 9. července 2007 věnoval Obecní úřad v Bubovicích 2500 Kč našemu občanskému sdružení „Tři habry". Děkujeme a podrobnosti o našich sousedech v Bubovicích najdete na www.bubovice.cz

 • V červenci 2007 vypracovala Ing. arch. I. Růžičková z Nučic finanční rozpočet pro novou kapličku sv. Antonína „U tří habrů" a věnovala jej jako sponzorský dar našemu občanskému sdružení. Děkujeme a rozpočet je k nahlédnutí v kapitole „Kaplička".

 • V červenci 2007 věnovala 500 Kč na obnovu poutního místa „U tří habrů" paní Zdeňka Marková z Mezouně. Děkujeme.

 • 8. srpna 2007 přibylo na účtu našeho OS 300 Kč od Ing. Radima Procházky z Vysokého Újezda. Děkujeme.

 • Počátkem září 2007 jsme obdrželi finanční dar 500 Kč od pana Pavla Krause. Díky.

 • Paní Magdalena Nečasová poukázala 13. září 2007 částku 500 Kč na účet OS 3H. Děkujeme jí.

 • 7. října 2007 dostalo OS 3H další finanční příspěvek, a sice 1000 Kč, který věnovali Radek, Martina a Tomášek Kvapilovi z Vysokého Újezda. Děkujeme.

 • Potěšil nás také pan hostinský ve Vysokém Újezdě, pan Petr Pelant. Věnoval počátkem října 2007 našemu OS 3H překvapivou sumu 1001 korun se slovy: „Tisíc korun je na kapličku, ta jedna koruna je pro štěstí, protože toho ještě budete potřebovat hodně."

 • 22. října 2007 věnovala na výstavbu kapličky U tří habrů 1000 Kč paní Alena Skálová, OK1PUP, z Prahy. Jsme potěšeni a děkujeme.

 • Se zprávou pro příjemce „Na obnovu kapličky U3H" nám poslal počátkem prosince 2007 MUDr. Richard Kubela částku 1000 Kč, za kterou mu děkujeme.

 • 23. prosince 2007 jsme dostali 100 Kč od Jany a Karla Pažourkových z Brna - Lesné. Děkujeme.

 • 27. prosince 2007 věnovala společnost BT Residential, s. r. o. na výstavbu kapličky U tří habrů 15 000 Kč. Děkujeme.


  PF 2008

  Všem sponzorům, kteří v roce 2007 poskytli podporu našemu Občanskému sdružení „Tři habry" a jejichž poštovní adresu známe, jsme rozeslali novoročenku s motivem naší kapličky a studánky. Tři naši donátoři (pan Pavel Kraus, paní Magdalena Nečasová a MUDr. Richard Kubela) nám však nesdělili svoji adresu, takže jim novoročenku posíláme alespoň tímto internetovým způsobem:

 • První letošní sponzorský dar přišel v sobotu 19. ledna 2008, kdy jsme dostali 1000 korun od Ondráška, Kamilky a jejich maminky Petry Hicklové, ke kterým se přidala i jejich babička Věra Černá. Děkujeme.

 • 30. ledna 2008 přišlo na účet našeho Občanského sdružení 5000 Kč od Obecního úřadu v Loděnici. Děkujeme.

 • V lednu 2008 věnovala na obnovu poutního místa U tří habrů 200 Kč paní Anna Hánová z Berouna. V dubnu 2008 nám přidala dalších 50 Kč. 11. května 2008 paní Hánová poslala na výstavbu kapličky dalších 200 Kč. Děkujeme. • V únoru 2008 jsme dostali finanční dar 2000 Kč na výstavbu kapličky U tří habrů od paní Šárky Bauerové, majitelky trafiky na náměstí v Loděnici (viz obrázek nahoře). Děkujeme.

 • 27. února 2008 poukázali manželé Saša a Miloš Rajtrovi z Mezouně 5000 Kč na konto Tří habrů. Děkujeme.

 • Paní Kateřina Benešová z Mezouně z č. p. 123 nám věnovala 10. března 1000 Kč na obnovu kapličky U tří habrů. Děkujeme.

  11. března 2008 jsme obdrželi výpis z účtu Občanského sdružení Tři habry u KB v Berouně:
 • S poznámkou „Ještě jeden malý příspěvek na kapličku" nám 19. února 2008 poslal 300 Kč již po druhé pan Radim Procházka z Vysokého Újezda.
 • 21. února 2008 na výstavbu kapličky poukázali Ivana a František Losovi z Chýnice 500 Kč.
  Za oba tyto dary srdečně děkujeme.

 • Se slovy, že chodí ke studánce U tří habrů pro vodu a že se jí tam líbí, se nám ozvala paní Milada Nevrklová z Vysokého Újezda. Na obnovu kapličky nám poslala 500 Kč, za které jí děkujeme.

 • 21. března 2008 věnovali na výstavbu kapličky 200 Kč manželé Anna a Karel Hradilovi z Berouna. Děkujeme.

 • Počátkem dubna 2008 jsme dostali finanční příspěvky od těchto dobrých duší z Loděnice:
  - Pavlína Šafránková věnovala 500 Kč;
  - Karel Zelenka 300 Kč;
  - Tereza Bálintová 700 Kč;
  - Svaz zahrádkářů Loděnice 1000 Kč;
  - Helena Hříbalová 100 Kč.
  Děkujeme Vám.

 • V prvním týdnu měsíce dubna 2008 opatřil oplechováním a okapničkami přístřešek pro poutníky pan Miroslav Havlíček z Vysokého Újezda. Je to jeho sponzorský dar na obnovu poutního místa U3H. Děkujeme.

 • Manželé Vladislava a Josef Mezulianovi z Mezouně věnovali 13. dubna 2008 na obnovu kapličky 1000 Kč. Děkujeme. (Viz kapitola Mezouň, Společenský klub „U Mezka", odkaz Zeliáda - únor 2008.)

 • Děkujeme za finanční dar 500 Kč, který jsme dostali 25. dubna 2008 se slovy: „Přispíváme na kapličku, nejen za sebe, ale i za naši tetu paní Růženu Šináglovou, která místa U tří habrů milovala."
                                                                     Vráťa, Věruška, Pavlínka a Barunka Liškovi z Vysokého Újezda.

 • 27. dubna 2008: Za sponzorský dar 1000 Kč děkujeme sboru dobrovolných hasičů z Vysokého Újezda.

 • Ve stejný den, tedy 27. dubna 2008 nám poslali po 150 Kč pan Vlastimil Günther a paní Růžena Šebková z Loděnice. Děkujeme.

 • 2. května 2008 nám věnovali na výstavbu kapličky 200 Kč manželé Blanka a Květoslav Pánkovi z Vysokého Újezda, účastníci lesních brigád U3H. Děkujeme.

 • V rámci lesní brigády v sobotu 3. května 2008 pan Luboš Bárta a pan Bohumil Jaroš z Mořiny bezplatně pokryli střechu altánku U3H kanadským šindelem jako sponzorský dar naší společné věci. Děkujeme.

 • 4. května 2008 jsme dostali příspěvek 200 Kč na výstavbu kapličky od paní Růženy Arnoltové z Loděnice. Děkujeme.

 • 11. května 2008 nám poslal příspěvek 100 Kč pan Antonín Benda z Chrustenic. Děkujeme.

 • Rovněž 11. května 2008 nám věnovala 100 Kč paní Věra Ouřadníková z Loděnice. Děkujeme.

 • 11. května 2008 jsme obdrželi sponzorský příspěvek 2000 Kč od pana Karla Blažka z Vysokého Újezda. Děkujeme.

 • Za sponzorský dar 2000 Kč z 12. května 2008 děkujeme Jirkovi, Jitce, Nikolce a Jiříkovi Svobodovým z Vysokého Újezda.

 • 13. května 2008 přišel výpis z našeho účtu v bance, z něhož vyplývá:

                               17. dubna 2008 poukázali pan Thomas a Jaroslav Hrubý z Kanady 5000 Kč na výstavbu poutního místa U3H. Děkujeme.
                               24. dubna 2008 jsme dostali 2000 Kč od paní Heleny Pěkné z Tachlovic. Děkujeme.

 • 15. května 2008 věnoval pan Vratislav Liška z Vysokého Újezda ocelový křížek na střechu kapličky sv. Antonína. Je na něm vyražen nápis „L. P. 2008". Děkujeme.

 • 20. května 2008 jsme dostali z Loděnice dva finanční dary:
                               od paní Daniely Vlčkové 200 Kč,
                               od paní Ireny Soudské 100 Kč. Děkujeme.

 • 21. května 2008 jsme obdrželi sponzorský dar 5000 Kč od Milušky a Oldřicha Mertových z Tišnova. Děkujeme. • Firma JEŽ z Loděnice věnovala v květnu 2008 do obnovené kapličky sv. Antonína U tří habrů kamenný oltář a kámen na podlahu. Děkujeme.

 • 31. května 2008 nám věnovala na výstavbu kapličky 500 Kč paní Bohuslava Vohradská z Loděnice. Děkujeme.

 • O víkendu 31. 5. až 1. 6. 2008 Luboš Bárta a Bohumil Jaroš z Mořiny pokryli bezplatně kapličku bobrovkou. Bylo to velmi pracné a dali si na tom záležet. Přijďte se podívat.

 • Rodinka Ježkova z Letů u Dobřichovic - Evička a Radek s dětmi Adamem, Adélkou a Eliškou - darovala 2. června 2008 našemu spolku 500 Kč. Děkujeme.

 • 7. června 2008 během lesní brigády při úpravě prostranství u kapličky jel kolem neznámý cyklista. Zastavil, zeptal se nás, co to děláme, přispěl nám 50 Kč a představil se jako Ondřej. Děkujeme.

 • Na obnovu kapličky nám věnovala 10. června 2008 rodina Josefa Kuldáska z Mezouně 300 Kč. Děkujeme.

 • Z výpisu našeho účtu v bance vyplývá, že Obecní úřad z Mezouně přispěl na obnovu kapličky peněžním darem 2000 Kč. Děkujeme.

 • 15. června 2008 daroval 1000 Kč našemu spolku páter Vladimír Benda z Chrustenic, který již dlouhá léta působí v Praze - Braníku. Děkujeme.

 • Děkujeme všem příznivcům 3H, kteří při příležitosti setkání u kapličky sv. Antonína v neděli 15. června 2008 přispěli do kasičky celkovou sumou 1350 Kč. • Děkujeme Ivaně Marhoulové z Loděnice a jejímu „Ranči u Kotvy" za sponzorský dar 5000 Kč z 12. června 2008.

 • V červnu 2008 nám paní Tereza Bálintová z Loděnice věnovala další finanční dar, a sice 500 Kč.

 • V pátek 11. července 2008 manželé Dana a Leoš Suchánkovi z písmomalířské firmy DAS z Prahy namalovali bezplatně nápis „Láska, víra, naděje, 1892 - 2008" na průčelí kapličky, za což jim děkujeme. Viz: http://www.volny.cz/pismodas

 • 8. července 2008 jsme dostali od Zbyňka Mařánka 500 Kč se slovy: „Posílám vám malý příspěvek za celou naši rodinu z Bubovic." Děkujeme.

 • 28. července 2008 věnoval Občanskému sdružení Tři habry 1000 korun Radek Steinberg, jeho maminka Žofie a jeho přítelkyně Radka Picková. Děkujeme.

 • 16. srpna 2008 přispěla na obnovu poutního místa U3H částkou 3000 korun naše spřízněná duše a ctitelka hezkých veršů, MUDr. Maruška Čábelová z Prahy - Řeporyjí se svými dětmi Silvou, Simonou a Radkem. Děkujeme:

                       V údolí v stromoví malá je kaplička,
                       na milost bohatá, na pohled chudičká.
                       Putují lidé sem, putují ze všech stran,
                       a všecky vyslyší nebeských darů Pán.

                                                    (Antonín Václav Crha, Kusy mého srdce, 1875, úryvek)


 • 30. září 2008 poukázal Obecní úřad Mořina našemu občanskému sdružení 5000 Kč na zvelebení poutního místa U3H. Děkujeme.

 • 27. října 2008 věnovali Míra a Jana Sloupovi z Vysokého Újezda spolku Tři habry do další činnosti 200 Kč. Děkujeme.

 • 16. prosince 2008 darovali Karel a Jana Jelínkovi z Mezouně na zvelebení kapličky a studánky 1500 Kč. Děkujeme.

 • „Kaplička je nádherná, líbí se mi vaše aktivity, a proto vám posílám příspěvek." S těmito slovy poslal na účet 3H 500 Kč pan Jan Fojtík z Vysokého Újezda. Děkujeme.

 • Při příležitosti setkání u kapličky a studánky v závěru roku, dne 30. prosince 2008 vložili příchozí do kasičky na údržbu poutního místa U3H 1500 korun. Děkujeme. • Prvními donátory kapličky a studánky U3H v roce 2009 se stali manželé Vladislava a Josef Mezulianovi z Mezouně, majitelé klubu U Mezka, kteří věnovali OS 3H dne 1. ledna 2009 na další činnost 2000 Kč. Děkujeme. Podrobnosti o klubu U Mezka najdete v kapitole „Mezouň".

 • Další sponzorský dar jsme dostali 15. ledna 2009, a sice 1000 korun od rodiny Hicklovy a babičky Věry Černé. Je to již jejich druhý příspěvek. Děkujeme.

 • Paní Marie Fatková z Vysokého Újezda věnovala OS 3H 16. ledna 2009 100 Kč a k tomu řekla: „Už tady na Oujezdě žiju padesát let, ale Tři habry jsem vlastně neznala; kdysi jsem se tam možná byla podívat, ale neutkvělo mi to v paměti. Až nyní jsem šla na pouť ke kapličce a studánce U tří habrů 30. prosince 2008 a zírám, jaká je to krása." Děkujeme za milá slova i finanční příspěvek.

 • 7. března 2009 věnovala občanskému sdružení Tři habry na další činnost 1000 Kč paní Jaroslava Skutilová z Tachlovic. Děkujeme.

 • Děti ve škole ve Vysokém Újezdě připravily kulturní vystoupení pro obřad požehnání kapličky. Za to dostaly 12. května 2009 poukázku na lahůdky od paní Aleny Skálové, stálé spřízněné duše Tří habrů. Tomu se říká navzájem se obdarovávat. Dětem i paní Alence děkujeme.

 • Na účtu OS 3H přibyla 9. června 2009 od rodiny Pažourkovy z Brna - Lesné částka 500 Kč. Děkujeme.

 • V den požehnání kapličky sv. Antonína U tří habrů, v sobotu 13. června 2009 doprovázela obřad a proslovy pánů farářů hudební skupina 3G. Zdarma a nezištně, jako sponzorský dar. Děkujeme.

 • V tentýž den bylo možno si nedaleko kapličky zakoupit v lesním bufetu občerstvení. To zajistil pan Robert Ambrož z Vysokého Újezda a pomáhali mu manželé Věra a Roman Dvořákovi, rovněž z Vysokého Újezda. Učinili tak z nezištných důvodů, jako jejich sponzorský příspěvek Třem habrům. Ceny jídla a pití v jejich lesním bufetu byly minimální, a přesto po celkovém vyúčtování věnoval pan Ambrož našemu spolku 1500 Kč do další činnosti. Všem třem děkujeme.

 • Poutníci, kteří se zúčastnili slavnostního požehnání kapličky U tří habrů v sobotu 13. června 2009, věnovali do spolkové kasičky částku 3010 Kč. Děkujeme.

 • Manželé Zálešákovi z Vysokého Újezda věnovali OS 3H 21. 6. 2009 300 Kč se slovy: „Minulý týden jsme se zúčastnili požehnání kapličky U tří habrů a celé zrekonstruované místo nás nadchlo.“


  Donátoři roku 2010 pro Tři habry

 • Stejně jako v loňském roce, i letos jsme dostali hned 1. ledna 2010 první finanční příspěvek na úpravy poutního místa U tří habrů od manželů Mezulianových z Mezouně, a sice 2000 Kč. Děkujeme. O jejich decentním klubu „U Mezka“ najdete informace v kapitole „Mezouň“.

 • 2. ledna 2010 nám věnovali manželé Hradilovi z Berouna 200 Kč. Děkujeme.

 • 3. ledna 2010 jsme dostali finanční dárek 100 Kč od Pavlíny Šafránkové z Loděnice. Děkujeme.

 • 11. ledna 2010 věnoval 300 Kč na dobročinné účely U3H Jan Fojtík z Vysokého Újezda, č. p. 33. Děkujeme.

 • 2. března 2010 věnovala paní Věra Černá a její rodina Hicklova z Vysokého Újezda již po třetí 1000 Kč na další zvelebení poutního místa U tří habrů. Trojnásobný dík.

 • Při příležitosti pouti ke Třem habrům při svátku sv. Antonína v sobotu 12. 6. 2010 věnovali poutníci do naší spolkové kasičky na opravy a úpravy poutního místa 3100 Kč. Děkujeme.

 • Tentýž den, 12. 6. 2010 věnovali našemu sdružení 1000 Kč k témuž účelu provozovatelé lesního bufetu Robert Ambrož a Roman Dvořák. Děkujeme.

 • 20. srpna 2010 naše Sdružení obdrželo příspěvek 400 Kč na péči o kapličku sv. Antonína U3H od Mariany Janíkové a Kamily Stachové z Rosiny a Žiliny (Slovensko). Děkujeme.
  Od letošního září zahajujeme práce na záchraně domečku z r. 1892, jehož torzo ještě stojí pár metrů od kapličky a v němž bývalo parní čerpadlo pro vodovod do zámku ve Vysokém Újezdě. Každý příspěvek je vítán, nic nepřijde nazmar.

 • Organizace Českého zahrádkářského svazu v Loděnici, vedená Ing. Alenou Heinrichovou, věnovala v neděli 15. 11. 2010 spolku Tři habry 500 Kč na další výstavbu a rozvoj poutního místa U3H. Děkujeme.


  Donátoři roku 2011

 • 3. ledna 2011 jsme dostali finanční dárek 2000 Kč od paní Heleny Pěkné z Tachlovic. Děkujeme.

 • Při příležitosti Antonínské pouti v sobotu 18. června 2011 nám poutníci a příznivci věnovali do spolkové kasičky 3020 Kč. Děkujeme.

 • V pátek 30. prosince 2011 při závěrečné lesní schůzi u kapličky a studánky jsme obdrželi do spolkové kasičky celkem 1550 Kč od našich známých i neznámých sponzorů na údržbu a další zvelebení našeho milého poutního místa. Děkujeme.


  Donátoři roku 2012

 • Ve středu 25. ledna 2012 naše Občanské sdružení Tři habry obdrželo první letošní sponzorský dar. Dostali jsme 2000 Kč od manželů Mezuliánových z Mezouně na údržbu a další zvelebování poutního místa U Tří habrů, v současné době tedy především na dostavbu technického miniskanzenu - bývalé čerpací stanice vody do zámku ve Vysokém Újezdě. Manželům Mezuliánovým děkujeme a v kapitole „Mezouň“ si můžete prohlédnout, jak útulná je jejich decentní hospůdka v Mezouni.

 • V lednu 2012 přibyly na účtu OS 3H další 2000 Kč od paní Heleny Pěkné z Tachlovic (je to již po třetí za uplynulé čtyři roky). Paní Pěkná, přijměte prosím naše srdečné díky.

 • Obecní úřad ve Vysokém Újezdě věnoval v březnu 2012 našemu sdružení několik kmenů z těžby dřeva kolem Tří habrů na výrobu krovů technického miniskanzenu. Děkujeme.

 • Účastníci výletu na Milešovku, který pořádalo OS Tři habry 28. dubna 2012, věnovali našemu spolku 1500 Kč do další činnosti. Děkujeme.

 • Zahradnictví Jana Bielmacze z Kozolup 13. června 2012 zasadilo jako sponzorský dar kapličce a studánce U3H tři nové mladé „pyramidální“ habříky a sedmnáct sazenic plazivého jalovce. Děkujeme.

 • 4. června 2012 jsme obdrželi výpis z účtu, který má naše Občanské sdružení Tři habry u pobočky Československé obchodní banky (ČSOB) v Berouně. Manželé Jana a Karel Jelínkovi z Mezouně nám poukázali na zvelebování poutního místa U3H další částku, tentokráte 1000 Kč. Děkujeme.

 • V červnu 2012 zrenovovala jako sponzorský dárek trnovou korunu z ostnatého drátu zámečnická firma pana Vaňka ve mlýně u Nenačovic. Trnová koruna je umístěna na skautské mohyle u Chrustenic, o kterou pečuje naše Občanské sdružení.

 • 30. června 2012 věnovala paní Jana Kálalová z Jesence u Konic, okres Prostějov, našemu Občanskému sdružení 300 Kč na podporu další činnosti. Děkujeme.


 • Po Antonínské pouti, která se letos konala v sobotu 16. června, věnoval provozovatel lesního bufetu Robert Ambrož našemu Občanskému sdružení Tři habry 1500 Kč. Děkujeme za vynikající lesní bufet a za sponzorský dar.

 • 11. června 2012 přibylo na bankovním účtu Občanského sdružení Tři habry 2000 Kč od Pavly a Tomáše Beranových. Děkujeme.


  Donátoři roku 2013


  První sponzorský dar v roce 2013

 • Jako první finanční příspěvek na údržbu a opravy poutního místa U Tří habrů jsme obdrželi 2000 Kč od Josefa Mezuliana z Mezouně, majitele decentního klubu U Mezka. Děkujeme. Na snímku ho vidíte stát na „léčebném“ kameni u studánky.
  Jak útulný je jeho decentní klub, to si můžete prohlédnout v kapitole „Mezouň“ v reportážích z houbiád a zeliád.

 • Paní Helena Pěkná z Tachlovic na počátku ledna 2013 věnovala opět už po několikáté Občanskému sdružení Tři habry finanční dar 2000 Kč do další činnosti. Děkujeme.

 • 8. 1. 2013 nám poukázali 2000 Kč skauti ze 145. oddílu „Naděje“ z Prahy 4 jako příspěvek na obnovení skautské mohyly u Chrustenic. Reportáž o skautské mohyle si můžete prohlédnout na našich stránkách v kapitole „Pamětihodnosti“. Skautům děkujeme a mohylu hlídáme.

 • 16. 1. 2013 nám věnoval 18 000 Kč pan Zdeněk Žáček z Mořiny jako dar na rekonstrukci domku bývalého čerpadla U Tří habrů. Děkujeme. Jak práce probíhají, na to se můžete podívat na těchto stránkách v kapitole „Čerpadlo“ nebo lépe při procházce ke Třem habrům přímo na místě v lese.

 • Fotbalový internacionál Libor Sionko z Vysokého Újezda se přišel podívat ke Třem habrům při příležitosti rozloučení se starým rokem (30. 12. 2012), líbilo se mu tam a následně 25. 1. 2013 nám poslal 1000 Kč na další zvelebování poutního místa U3H. Děkujeme.

 • 5. března 2013 naše OS obdrželo pravidelný výpis z účtu, který máme u Čs. obchodní banky (ČSOB). Z něho vyplývá, že 20. února 2013 poukázali manželé Jindra a Mirek Tučkovi z Vysokého Újezda našemu spolku sponzorský dar 500 Kč. Za tento dar děkujeme a těšíme se na shledanou U Tří habrů zanedlouho při akci „Otvírání studánky“.

 • Z výpisu z našeho účtu, který jsme obdrželi v pátek 3. května 2013, vyplývá, že jsme dostali sponzorský dar 500 Kč od Lucie a Luďka Frydryškových z nedalekých Lužců. Děkujeme a budeme se snažit, aby se vám U Tří habrů stále líbilo.

 • V prosinci 2013 poukázala paní Helena Pěkná z Tachlovic jako sponzorský dar (již po několikáté) pro OS Tři habry na náš účet částku 2000 Kč. Srdečně děkujeme.


  Donátoři roku 2014

 • 31. ledna 2014 jsme obdrželi výpis z bankovního účtu OS Tři habry. S potěšením jsme se dozvěděli, že manželé Mirek a MUDr. Jindra Tučkovi z Vysokého Újezda poukázali 500 Kč na údržbu poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.


  První sponzor roku 2015

 • Prvním sponzorem Občanského sdružení Tři habry pro rok 2015 se stala paní Helena Pěkná z Tachlovic, která věnovala 2000 Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Již tak učinila po několikáté, viz kapitola „Sponzoři“. Děkujeme.


  Poděkování za sponzorský dar a předběžná pozvánka na pouť

  V květnu 2015 spolek Tři habry obdržel sponzorský dar 1000 Kč od pana Miloslava Andrše z Nenačovic, kytaristy berounské country kapely Stopaři (na obrázku stojící vpravo). Děkujeme. Kapela Stopaři bude hrát k poslechu poutníkům v sobotu 13. června 2015 odpoledne U Tří habrů po skončení lesní bohoslužby při příležitosti tradiční Antonínské pouti. Považujte tedy obrázek Stopařů za předběžnou pozvánku k pouti a podrobný program brzy zveřejníme.


  Poděkování za sponzorský dar

  V únoru a březnu 2016 jsme dostali dva dárky od Pepíka Mezuliana z Mezouně, majitele a provozovatele decentního klubu „U Mezka“. A sice obrázek sv. Antonína s Ježíškem (obrázek už je zavěšen na stěně v kapličce) a dále 2000 Kč na činnost a další zvelebování poutního místa U Tří habrů.


  Poděkování za sponzorský dar

  Začátkem února 2017 jsme obdrželi výpis z našeho bankovního účtu, z něhož jsme se dozvěděli, že paní Helena Pěkná z Tachlovic věnovala 2000 Kč na opravy a zvelebování poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.

  Srdečné díky.

  Případní další sponzoři, donátoři a jiné dobré duše najdou číslo našeho účtu na těchto stránkách v kapitole „Naši sponzoři“ hned na začátku.