Stanovy zapsaného spolku „Tři habry“


Čl. 1. Název, sídlo, působnost a charakter spolku

Název spolku je: „Tři habry“ (dále jen „spolek”). Sídlem spolku je Vysoký Újezd. Adresa: Vysoký Újezd č. 5, PSČ 267 16. Spolek působí na území České republiky, převážně v mikroregionu Český kras - Pláně. Spolek se nečlení na organizační jednotky. Charakter spolku: dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek podle zákona č. 83/1990 Sb. a podle zákona 82/2012 Sb.

Čl. 2. Cíle činnosti

Ochrana přírody a kulturních památek:
- evidence a sledování stavu přírodních a kulturních památek v daném regionu;
- jednání s kompetentními orgány a organizacemi, aby se podílely na péči o ně;
- vlastní fyzická práce členů spolku při údržbě přírodních a kulturních památek.

Čl. 3. Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let i osoba právnická. Přihlášku k členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru spolku. Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku, dále rozhodnutím členského shromáždění o vyloučení, úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku. Člen má právo účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován, účastnit se členského shromáždění, volit orgány spolku a být do nich volen, předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku, používat logo spolku. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.

Čl. 4. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
             - členské shromáždění,
     - výbor spolku.

Čl. 5. Členské shromáždění

Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku; schází se podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členské shromáždění je svoláváno výborem spolku. Členské shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (s výjimkou schvalování stanov, jejich změn a rozhodnutí o zániku spolku - k tomu je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku).
Dále členské shromáždění:
     - volí výbor spolku;
     - schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období;
     - přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
     - určuje činnost pro další období.

Čl. 6. Výbor a předseda spolku

Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými shromážděními. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku na nejbližší schůzi projedná záležitost, požádá-li o to člen spolku, a připravuje návrhy další činnosti. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, kteří jsou oprávněni jednat samostatně.

Čl. 7. Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy jsou dary a granty a budou používány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje spolku jsou určeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami. Hospodář spolku vede evidenci hospodaření.

Čl. 8. Zánik spolku

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek předán na základě rozhodnutí členského shromáždění vhodné instituci (obecní úřad, farní úřad) na údržbu kulturně historické a přírodní památky „Tři habry“.